Condicions d’us de Tastal.cat per a negocis

AVÍS LEGAL

El lloc web tastal.cat és una publicació de David Gimenez Escudé, amb domicili al carrer Terque 44, 2on 1a, 08225 de Terrassa, amb NIF ES38121613X.

CONDICIONS D’US PER A USUARIS PROFESSIONALS

Aquestes condicions constitueixen un acord entre vosté, propietari del negoci que es registra amb David Gimenez Escudé.

Definicions

Tastal.cat: lloc web accessible desde https://tastal.cat
Propietari del lloc web: David Gimenez Escudé
Usuari professional: tota persona de més de 18 anys amb capacitat per a celebrar contractes que visiti tastal.cat i tingui un compte de usuari professional.
Usuari: tota persona de més de 18 anys amb capacitat per a celebrar contractes que visiti tastal.cat.
Contingut del negoci: Aquells elements de la pàgina del negoci subministrats al propietari del lloc web per part de l’usuari professional autoritzats per aquest per a la seva publicació en Tastal.cat, com ara els preus de begudes i plats, el preu mitjà d’un àpat, el nom del xef, la disponibilitat de l’restaurant, el menú, el calendari, la temàtica de l’restaurant i fotografies de restaurant.

El propietari del lloc web ofereix a l’usuari professional un servei per a que l’usuari professional publiqui, de forma totalment voluntària, informació sobre el seu negoci relacionat amb el món de l’hosteleria i la seva oferta gastronòmica, i que aparegui als resultats de cerques dels usuaris Tastal.cat.

L’usuari professional declara i reconeix haver llegit les presents condicions d’ús en la seva integritat. Així mateix, a l’utilitzar els serveis oferts en Tastal.cat, els usuaris professionals accepten sense reserves les presents condicions d’ús.

David Gimenez Escudé es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús, ja sigui de manera total o parcial. Per tant, és responsabilitat de l’usuari professional consultar periòdicament la versió més actualitzada de les Condicions d’ús que estarà publicada a Tastal.cat. S’entén que els usuaris professionals han acceptat la versió més actualitzada cada vegada que tornin a fer servir Tastal.cat.

A l’accedir o utilitzar de qualsevol manera Tastal.cat, l’usuari professional accepta sotmetre a les presents condicions d’ús.

1. Descripció de tastal.cat

1.1. La plataforma

Tastal.cat és una plataforma que permet a l’usuari professional publicar la seva oferta gastrònomica a Tastal.cat, amb les limitacions del plat contractat, la informació del seu negroci, i rebre contactes de usuaris que fan recerques a tastal.cat en el cas que aquests vulguin contactar amb el usuari professional.

1.2. Recerques

Tastal.cat permet a l’usuari professional sortir a les cerques realitzades a tastal.cat, amb les limitacions del pla contractat, per part dels usuris de tastal.cat. També permet mostrar la informació i l’ofertat gastronòmica de l’usuari professional quan el’usuari clica a l’enllaç a la fitxa o del menu de l’usuari professional.

  1. Ús gratuït de Tastal.cat

Els serveis oferts per Tastal.cat són gratuïts en general, a excepcions d’alguns que requereixen el pagament d’un import mensual que varia depenent del pla que es contraacti..

Tastal.cat pot oferir serveis de pagament que no estan inclosos en els gratuïts.

Podrien arribar a aplicar-se càrrecsals usuaris professionals , en funció de possibles canvis en els serveis oferts, l’evolució de la xarxa i per imposició tècnica i / o legal. S’informarà prèviament als usuaris professionals d’aquests canvis en les condicions d’ús de Tastal.cat.Llocs i serveis de tercers.

3. Accés i ús de Tastal.cat per usuaris professionals

3.1 Condicions d’idoneïtat

L’ús d’Tastal.cat queda subjecte als següents requisits acumulatius d’idoneïtat: com a Usuari professional, vostè ha de i) tenir 18 o més anys d’edat; ii) tenir capacitat jurídica per assumir obligacions legals;

3.2 Accés a Tastal.cat

David Gimenez Esscude es reserva el dret de suspendre, suprimir o modificar totalment o parcialment Tastal.cat o els serveis oferts en Tastal.cat sense notificació prèvia. Així mateix, David Giménez Escudé es reserva el dret de suspendre l’accés a Tastal.cat a tots o alguns dels Usuaris per motius de manteniment, emergència (ciberatac, etc.) o per qualsevol altra causa raonable en qualsevol moment.

3.3 Condicions de creació d’un compte

A l’crear un compte, l’Usuari professional accepta expressament i sense reserves les presents Condicions d’Ús.

L’Usuari professional es compromet a proporcionar informació exacta, actualitzada i veraç, especialment pel que fa al seu tractament, cognoms, nom, adreça de correu electrònic i número de telèfon, dades que resulten necessaris per a la seva adequada identificació en relació amb la creació i manteniment del seu compte.

3.4 Confidencialitat de les dades d’accés al compte

Durant el procés de creació del seu compte, els usuaris professionals han de triar un nom i una contrasenya (els «Dades d’Accés») que li permetran accedir-hi. Aquestes dades d’accés són personals i confidencials. Tan sols podran ser modificades a petició de l’usuari o a iniciativa de David Gimenez Esscude.

Els usuaris tenen responsabilitat plena i exclusiva per l’ús del seu compte i de les seves dades d’accés, i es comprometen a fer tot el possible per mantenir en secret les seves dades d’accés i no revelar-les a tercers cap manera. En cas de pèrdua o robatori de les dades d’accés de l’usuari professional, aquest serà responsable dels danys que poguessin derivar d’aquesta pèrdua o robatori, i ha de procedir el més aviat possible a modificar-les. Aquest procés es realitza la secció compte d’usuari professional de Tastal.cat

4. Eliminació del compte

Els usuaris professionals poden eliminar el seu compte en qualsevol moment. Per a això, hauran d’enviar la seva sol·licitud d’eliminació de compte per correu electrònic a suport@tastal.cat. David Giménez Escudé s’esforçarà per processar les sol·licituds d’eliminació de compte en un termini raonable. S’informa als Usuaris profesionals que, a partir de la data d’eliminació del seu compte, ja no podran beneficiar-se dels serveis oferts per David Giménez Escudéi.

5. Obligacions dels Usuaris professionals

Accions prohibides

Els Usuaris es comprometen a usar Tastal.cat de conformitat amb les presents Condicions d’Ús i la legislació aplicable.

·Els continguts i dades de Tastal.cat (inclosos, entre d’altres, els missatges, dades, informació, text, música, sons, fotografies, gràfics, vídeos, mapes, icones, programari, codis o qualsevol altre element), així com la infraestructura emprada per transmetre aquests continguts i informació, pertanyen a David Gimenez Escudi; els Usuaris es comprometen a no modificar, copiar, distribuir, transmetre, publicar, posar a disposició de tercers, reproduir, publicar, concedir llicències, crear obres derivades, cedir, vendre o revendre informació, programari, productes o serveis que hagin obtingut de o a través de Tastal.cat.

Queda terminantment prohibida la còpia, reproducció, reemissió, redistribució o transmissió total o parcial de l’contingut de Tastal.cat sense la prèvia autorització escrita de David Gimenez Esscude. Per obtenir aquesta autorització, poseu-vos en contacte amb David Gimenez Escude a través d’suport@tastal.cat

Així mateix, els Usuaris es comprometen a no realitzar cap de les següents accions:

  • Utilitzar Tastal.cat o els seus continguts amb fins il·legals, il·legítims o fraudulents;
  • Subministrar Continguts d’Usuari o Continguts de Restaurador que siguin inexactes o il·legals, i en concret que constitueixin una invasió de la privacitat, siguin abusius, indecents, amenaçadors, incitin a l’odi oa la violència, o que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual si no són titulars dels mateixos o no compten amb el permís exprés de titular;
  • Usar, monitoritzar, extreure o copiar l’arquitectura, continguts o dades de Tastal.cat o les accions de qualsevol Usuari a Tastal.cat mitjançant un robot, aranya web, scraper, spyware, un gravador de teclat o qualsevol altre programa, dispositiu automàtic o procés manual amb qualsevol finalitat;
  • Vulnerar les restriccions relatives als arxius d’exclusió de robots en Tastal.cat o eludir les mesures destinades a evitar o limitar l’accés a Tastal.cat;
  • Dur a terme qualsevol acció que imposi o pogués arribar a imposar càrregues injustificables o excessives en la infraestructura de Tastal.cat;
  • Establir un enllaç invisible als Tastal.cat per qualsevol motiu; «Emmarcar», «reflectir» o integrar parts de Tastal.cat en un altre lloc web;
  • Intentar modificar, traduir, adaptar, revisar, descompilar, desacoblar o manipular amb tècniques d’enginyeria inversa dels programes usats per David Gimenez Escude en relació amb Tastal.cat o els seus serveis.

6. Penalitzacions per incompliment de contracte

6.1 Suspensió o cancel·lació dels serveis de Tastal.cat En cas d’incompliment o inobservança total o parcial de les obligacions o disposicions de les presents Condicions d’Ús per part d’un Usuari, o en cas que un Usuari dugui a terme qualsevol de les accions prohibides acord amb el que aquí estipulat, o per qualsevol altra causa justificada, David Gimenez Esscude podrà modificar, suspendre, limitar o cancel·lar l’accés d’aquest usuari a tots o alguns dels serveis de Tastal.cat, per exemple mitjançant la desactivació del seu compte, sense notificació prèvia, sense que l’Usuari tingui dret a reclamar cap compensació i sense perjudici de les possibles compensacions que David Gimenez Esscude pugui reclamar en seu Judici

En cas d’incompliment o inobservança total o parcial de les obligacions o disposicions de les presents Condicions d’Ús per part d’un Usuari, o en cas que un Usuari dugui a terme qualsevol de les accions prohibides acord amb el que aquí estipulat, o per qualsevol altra causa justificada, David Gimenez Esscude podrà modificar, suspendre, limitar o cancel·lar l’accés d’aquest usuari a tots o alguns dels serveis de Tastal.cat, per exemple mitjançant la desactivació del seu compte, sense notificació prèvia, sense que l’Usuari tingui dret a reclamar cap compensació i sense perjudici de les possibles compensacions que David Gimenez Esscude pugui reclamar en seu judicial.

6.2 Danys i perjudicis

Amb independència de les penalitzacions imposades per David Gimenez Esscude a l’empara del punt 4.7.1, David Gimenez Esscude també pot reclamar les indemnitzacions per danys i perjudicis que siguin procedents.

Limitacions de responsabilitat

7. Modificació Tastal.cat

Donada la naturalesa interactiva de Tastal.cat, tota la informació que conté està subjecta a canvis en qualsevol moment, sense que això pugui comprometre la responsabilitat de David Gimenez Escudi.

8. Ús de Tastal.cat

Donada la naturalesa específica d’internet, David Gimenez Escudi no garanteix l’accés ininterromput a l’Lloc Tastal.cat ni la continuïtat de l’servei, quedant limitades les seves obligacions a l’respecte a esforçar dins del que és raonable per a això.

David Gimenez Escude declina tota responsabilitat en cas de falta d’accés a l’Lloc Tastal.cat i per qualssevol danys o pèrdues poguessin derivar-se de l’ús o impossibilitat d’ús de Tastal.cat o el seu contingut, excepte en la mesura del que preveu la legislació en vigor .

9. Garanties i indemnitzacions de l’Usuari professional

Els Usuaris garanteixen estar plenament familiaritzats amb les característiques i les limitacions d’internet. En concret, reconeixen que és impossible garantir la plena seguretat de les dades que enviem a través d’internet. David Gimenez Escudi declina tota responsabilitat per qualsevol incident que pugui tenir lloc a partir d’aquesta transmissió de dades.

Els Usuaris acorden protegir i indemnitzar David Gimenez Escude davant de tota responsabilitat, dany, despesa, reclamació o cost derivat de qualsevol reclamació o litigi, ja sigui judicial o extrajudicial, en relació amb l’ús dels serveis prestats per David Gimenez Escude, inclosa la publicació de contingut d ‘usuari professional en Tastal.cat.

En tot cas, els Usuaris professionals reconeixen i accepten explícitament usar Tastal.cat pel seu compte i risc i sota la seva total responsabilitat.

10. Notificació i supressió de contingut il·legal

Qualsevol usuari pot comunicar les seves objeccions o denúncies d’elements o continguts il·lícits publicats en Tastal.cat.

Si un Usuari professional considera que hi ha elements o continguts publicats en Tastal.cat que són il·legals o vulneren els seus drets d’autor, haurà de comunicar a David Gimenez Escude per correu certificat amb justificant de recepció a l’atenció de l’ «Departament Legal», o per correu electrònic a l’adreça contacte@tastal.cat, incloent el text «a l’atenció de el Departament Legal» en la línia d’assumpte, i remetent tota la documentació justificativa de la titularitat dels drets de què disposi, si s’escau. Un cop seguit aquest procediment, i després de constatar la veracitat de la notificació, David Gimenez Escudi s’esforçarà per suprimir el contingut il·lícit amb celeritat.

David Gimenez Escude actua en qualitat d’intermediari en la prestació dels seus serveis als Usuaris. Per tant, queda exclosa la responsabilitat penal de David Gimenez Escude per la informació emmagatzemada en Tastal.cat en cas que no tingués constància de la informació o activitat il·legal (inclosos el contingut d ‘usuari, el contingut d’Restaurador, etc.) o si , tan aviat com aquesta arribés al seu coneixement, hagués adoptat amb celeritat les mesures oportunes per suprimir tal informació o bloquejar l’accés.

Desplaça cap amunt