Đăng ký người dùng Guild

Đăng ký thành một bang hội:

Tạo các tuyến đường ẩm thực nơi các thành viên của bạn tham gia.

Thông báo cho những người dùng chuyên nghiệp của bạn về các dịch vụ của bạn và giải thích những lợi thế khi thuộc hội của bạn.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể thực hiện tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các bang hội.

 
Di chuyển về đầu trang